Xem Toàn Bộ Kinh

Tìm kiếm Kinh

Lần Hạt Mân Côi: Năm Sự Thương

Thứ nhất thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.  / Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(sau mỗi mầu nhiệm đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính mừng, 1 Kinh Sáng danh)

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn ( . . . ) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Thứ hai thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.  / Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Thứ ba thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu chịu đội mạo gai.  / Ta hãy xin cho được chịu mọi sự xỉ nhục bằng lòng.

Thứ bốn thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu vác cây thánh giá.  / Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.

Thứ năm thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá.  / Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.

Lần Hạt Mân Côi: Năm Sự Vui

Thứ nhất thì ngắm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai.  / Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(sau mỗi mầu nhiệm đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính mừng, 1 Kinh Sáng danh)

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn ( . . . ) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. / Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá.  / Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh.  / Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh.  / Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Ngắm Dấu Đinh

Chú ý khi ngắm:

1. "," (dấu phẩy) = nghỉ hơi
2. ";" và ":" (dấu chấm phẩy hoặc hai chấm) = Ngân đơn
3. "." (dấu chấm) = Ngân kép
4. Khi gặp tên Đức Chúa Giê-su thì bái đầu.

Vậy xin ai nấy siêng năng, sốt sắng ngắm suy Chúa chịu nạn chịu chết vì ta, để hưởng nhờ vô số ơn lành cho mình và cho kẻ khác.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Phép lần hạt năm dấu Thánh Đức Chúa Giêsu. Ba mươi kinh Lạy Cha cùng năm kinh Kính Mừng, chia ra làm sáu phần.

Thứ nhất thì ngắm

Khi quân dữ bắt chân tả Đức Chúa Giê-su vào Thánh Giá, mà đóng đinh sắt bằng mũi đau đớn lắm, máu chảy xuống ròng ròng.

Khi ngắm sự ấy, thì nguyện năm Kinh Lạy Cha, lạy ơn Đức Chúa Giê-su chịu đóng đinh chân tả vì chúng con đi đàng trái, cùng nguyện một Kinh Kính Mừng, thương Đức Mẹ đau đớn trong lòng như phải đóng đinh vậy, xin cho chúng con chừa đi đàng trái là chớ làm tội lỗi mất lòng Đức Chúa Giê-su nữa. Amen.
 
Thứ hai thì ngắm

Khi quân dữ bắt chân hữu Đức Chúa Giê-su vào Thánh Giá, mà đóng đinh nơi có gân cùng mạch máu nhiều, cho nên cả và mình Đức Chúa Giê-su phải khốn.

Khi ngắm sự ấy, thì nguyện năm Kinh Lạy Cha, đội ơn Đức Chúa Giê-su xưa ở thế gian ba mươi ba năm mỏi chân những đi dạy dỗ chúng con, mà chúng con lấy đinh đóng chân cho ; lại nguyện một Kinh Kính Mừng, thương Đức Mẹ phải khốn cùng con, xin cho chúng con hằng đi đàng ngay thật là đẹp lòng Đức Chúa Giê-su liên. Amen.
 
Thứ ba thì ngắm

Khi quân dữ bắt tay tả Đức Chúa Giê-su vào Thánh Giá, lấy đinh sắt đóng vào đau đớn lắm, mà bởi cả và mình Đức Chúa Giê-su nặng, thì lỗ tay xếch ra càng đau hơn nữa.

Khi ngắm sự ấy, thì nguyện năm Kinh Lạy Cha, lạy ơn Đức Chúa Giêsu chẳng tiếc mình vì con dữ là chúng con ; lại nguyện một Kinh Kính Mừng, thương Đức Mẹ đau đớn cùng Con, xin cho chúng con chừa sự chẳng nên, cho ngày sau được khỏi bên tay tả Đức Chúa Giê-su, là bên kẻ phải sa hỏa ngục. Amen.
 
Thứ bốn thì ngắm

Khi quân dữ bắt tay hữu Đức Chúa Giê-su vào Thánh Giá, mà bởi chẳng đến lỗ nó làm đã sẵn, thì nó buộc tay kéo ra cho đến nơi, liền giãn xương ngực ra, cho nên đau lắm, thì mới đóng đinh vào.

Khi ngắm sự ấy, thì nguyện năm Kinh Lạy Cha, thương Đức Chúa Giê-su lấy tay làm những sự lành cho thiên hạ, mà người ta trả công cho làm vậy ; cùng nguyện một Kinh Kính Mừng, thương Đức Mẹ bởi yêu con hơn mình thì thảm thiết lắm, xin cho chúng con làm những sự phúc đức, cho ngày sau được ở bên tay hữu Đức Chúa Giê-su, là bên kẻ đáng lên thiên đàng. Amen.
 
Thứ năm thì ngắm

Khi Đức Chúa Giê-su đã sinh thì, thì có một người các quan lấy đòng mà đâm cạnh nương long Đức Chúa Giê-su phải trái tim, máu cùng nước chảy ra ; bởi Người đã sinh thì, thì chẳmh có đau, nhưng mà lòng Đức Mẹ đau lắm, như phải dấu ấy thâu qua trái tim vậy.

Khi ngắm sự ấy, thì nguyện năm Kinh Lạy Cha, đội ơn Đức Chúa Giê-su đã lấy hết máu trong mạch đổ ra cho chúng con ; cùng nguyện một Kinh Kính Mừng, thương Đức Mẹ như phải dao sắc thâu qua lòng vậy, xin cho chúng con chớ có lòng yêu sự thế gian mà bỏ nghĩa cùng Đức Chúa Giê-su, bởi yêu dấu chúng con cho nên chịu chết làm vậy. Amen.
 
Thứ sáu thì nguyện ba Kinh Lạy Cha, kính lạy đinh sắt thâu qua chân tay Đức Chúa Giê-su ; cùng nguyện một Kinh Lạy Cha, kính lạy lưỡi đòng thâu qua cạnh nương long Đức Chúa Giê-su ; cùng nguyện một Kinh Lạy Cha, kính lạy Thánh Giá là giường Cha Cả muôn vật nằm khi sinh thì ; xin Đức Chúa Giê-su lấy Thánh Giá, đinh sắt, lưỡi đòng, như chìa khóa mở cửa thiên đàng cho chúng con được vào. Amen.
 
LỜI THAN

Lạy ơn Đức Chúa Giê-su cùng rất thánh Đức Bà, chúng con dâng bấy nhiêu Kinh nguyện này nhớ đến những sự thương khó đỨC Chúa Giêsu đã chịu vì chúng con. Chớ gì chúng con có ngày nào chịu sự gì khó vì Đức Chúa Giê-su, làm chứng có kính mến Cha Cả trên hết mọi sự. Song le chúng con là kẻ yếu sức, cậy trông rất thánh Đức Bà cầu bầu thêm sức cho chúng con được giữ đạo cho lọn, cùng xưng tên Đức Chúa Giê-su ra trước mặt thiên hạ, kẻo ngày nào chối chăng. Amen.

Ngắm Lòng Thương Xót Chúa

I. Hạt Lớn, thay vì Kinh Lạy Cha trong chuỗi Mân Côi, đọc:

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha, Mình Thánh, Máu Thánh, Linh hồn, và Thiên tính của Con yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền tạ tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

II. 10 Hạt Nhỏ, thay vì 10 Kinh Kính Mừng, đọc 10 lần:

Cậy nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu,

Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. 
hoặc
Xin Cha thương xót (các) linh hồn (. . .) 

III. Lặp lại “hạt lớn” và “10 hạt nhỏ” đến hết chuỗi Mân Côi. Sau đó, để kết thúc chuỗi hạt, đọc 3 lần:

Lạy Thiên Chúa Chí Thánh, Đấng Toàn Năng, Đấng Hằng Hữu,

Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
hoặc
Xin thương xót (các) linh hồn (. . .) 

IV. Kết, đọc 3 lần:

Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch của Lòng Thương xót.
Chúng con trông cậy ở nơi Ngài.

Ngắm Mười Lăm Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu

Chú ý khi ngắm:

1. "," (dấu phẩy) = nghỉ hơi
2. ";" và ":" (dấu chấm phẩy hoặc hai chấm) = Ngân đơn
3. "." (dấu chấm) = Ngân kép
4. Khi gặp tên Đức Chúa Giê-su thì bái đầu.

Vậy xin ai nấy siêng năng, sốt sắng ngắm suy Chúa chịu nạn chịu chết vì ta, để hưởng nhờ vô số ơn lành cho mình và cho kẻ khác.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ngắm mười lăm sự thương khó Chúa Giêsu. Thương ôi! Con Đức Chúa Trời ra đời, chịu trăm nghìn sự thương khó vì tội thiên hạ.

THỨ NHẤT THÌ NGẮM

Khi Đức Chúa Giêsu đã đến ngày dọn chịu nạn, mà chuộc tội cho thiên hạ, thì có thằng Giuđa là đầy tớ, Đức Chúa Giêsu đã nuôi nó nhiều năm, dạy dỗ những sự hiền lành; mà quỷ giục lòng nó bán Đức Chúa Giêsu cho quân Giudêu ba mươi đồng bạc.

Vậy Đức Chúa Giêsu thương thiên hạ, toan liều mình chịu chết, thì giã Đức Mẹ mà đi thành Giêrusalem, là kẻ chợ nước Giudêu.

Song le trước chịu nạn, thì đêm ấy Đức Chúa Giêsu lấy nước mà quỳ xuống rửa chân cho các đầy tớ cả, cùng rửa chân thằng Giuđa vuối, chẳng những nước không, cùng lấy nước mắt rửa chân cho nó nữa, vì thương tiếc linh hồn ấy rình mất.

Đoạn Đức Chúa Giêsu truyền Phép Thánh Thể cho thiên hạ: là Phép Mình Thánh, nuôi lấy linh hồn loài người ta cho đến hết đời.

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng; đội ơn Đức Chúa Giêsu đã truyền Phép Thịt Máu mình cho chúng con.

Lại xin xuống sức giữ đạo cho giọn, chớ bắt chước thằng Giuđa bán Đức Chúa Giêsu làm vậy. Amen.

THỨ HAI THÌ NGẮM

Khi Đức Chúa Giêsu đêm ấy thấy tội thiên hạ, và thằng Giuđa phải sa hoả ngục, cùng kẻ ngày sau theo ý nó, thì Đức Chúa Giêsu lo buồn sầu não, liền vào một vườn làng ấy gọi là Giệtsimani, mà chọn ba đầy tớ đi cùng: một là ông thánh Phêrô, hai là ông thánh Giacôbê, ba là ông thánh Gioan.

Vậy Đức Chúa Giêsu sấp mình xuống đất, cầu cùng Đức Chúa Cha ba lần.

Đang khi còn nguyện, thì Đức Chúa Cha sai một Thiên Thần xuống an ủi Đức Chúa Giêsu vào chịu nạn, cho cả và loài người ta được khỏi tội.

Đoạn Đức Chúa Giêsu lo lắm, cho nên nhọc cả và mình, mà những mồ hôi máu chảy ra nhỏ xuống đất.

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng; thương Đức Chúa Giêsu lo buồn vì chúng con.

Xin dốc lòng chừa mọi tội; kẻo làm cho Đức Chúa Giêsu lo buồn làm vậy. Amen.

THỨ BA THÌ NGẮM

Khi Đức Chúa Giêsu đã biết thằng Giuđa cùng các quân dữ đã đến gần, thì Đức Chúa Giêsu ra rước nó.

Bấy giờ thằng Giuđa giả chước đến hôn mặt Đức Chúa Giêsu, mà Người biết lòng nó độc, thì cũng nhịn mà chào nó.

Đoạn liền hỏi các quân dữ rằng: “Bay đi tìm ai?”

Nó thưa rằng: “Chúng ta đi tìm Giêsu Nazarét”.

Bấy giờ Đức Chúa Giêsu phán rằng: “Này Tao!” Nó liền ngã ra hết.

Đoạn Đức Chúa Giêsu cho nó đứng dậy, mà hỏi như khi trước, nó lại thưa như vậy, thì Người mới phó mình cho nó bắt.

Khi ấy ông thánh Phêrô chém đứt tai một người đầy tớ thầy cả Giudêu, mà Đức Chúa Giêsu quở ông thánh Phêrô, cùng chữa tai thằng ấy cho đã.

Bấy giờ quân dữ lấy lòi tói sắt, cùng dây da, mà buộc cổ và trói cánh tay Đức Chúa Giêsu, cùng đấm miệng ba mươi lần mà lôi đi.

Đêm ấy Người ngã xuống đất bảy lần mà quân dữ lại đạp dậy.

Có kẻ lấy lọng gươm mà thúc; có kẻ lấy đuốc hoa trước mặt, lại châm vào mình cho tắt đi.

Sau nữa, đến sông thì nó đi trên cầu, mà ròng dây bắt Đức Chúa Giêsu lội dưới sông lạnh lẽo giá rét. 

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng; thương Đức Chúa Giêsu chịu khó vì chúng con.

Xin mở dây ra là tội buộc linh hồn chúng con. Amen.

THỨ BỐN THÌ NGẮM

Khi quân dữ nộp Đức Chúa Giêsu cho Annát, là cha vợ Caipha làm thầy cả Giudêu, mà Đức Chúa Giêsu chịu nhiều sự khó trong nhà ấy, đoạn mới nộp cho Caipha.

Bấy giờ có một người các quan, xỏ tay vào bao sắt, mà vả ngang mặt Đức Chúa Giêsu trước mặt thiên hạ.

Thầy cả Giudêu nghe thấy Đức Chúa Giêsu xưng mình là Con Đức Chúa Trời, thì mắng rằng: “Ấy bay đã thấy nó nói lời lỗi làm vậy, còn tìm chứng nào làm chi nữa, mà chẳng giết đi cho rồi!”

Đêm ấy quân dữ bắt trói cánh tay Đức Chúa Giêsu vào cột đá, mà lấy khăn che mặt, đoạn mới nhổ, cùng giật tóc và râu Đức Chúa Giêsu.

Lại lấy roi, cùng bên dưới hài đi, đánh ngang mặt, lại vả thâu đêm bốn trăm lần.

Đêm ấy có kẻ hỏi ông thánh Phêrô rằng: “Mày phải đầy tớ Giêsu chăng?” Ông thánh Phêrô liền sợ, mà chối ba lần rằng: “Min chẳng biết người ấy là ai”.

Đức Chúa Giêsu thương mà giở mặt ra xem ông thánh Phêrô, bấy giờ người ăn năn tội ấy lắm, ra ngoài khóc lóc, chẳng có khi đừng, giọn đời đến sớm mai gà gáy, nhớ đến tội xưa liền khóc lóc.

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng; thương Đức Chúa Giêsu chịu thương khó vì chúng con.

Xin cho chúng con mạnh sức mà xưng đạo Đức Chúa Giêsu ra, kẻo ngày nào chối chăng. Amen.

THỨ NĂM THÌ NGẮM

Khi quân dữ sớm mai nộp Đức Chúa Giêsu cho quan Trấn Thủ tên là Philatô, mà quan ấy xét chẳng thấy sự gì lỗi thì khiến tha; nhưng mà quân ấy kêu can chẳng cho, thì Philatô phó Đức Chúa Giêsu cho mặc vua Hêrôđê xét.

Mà Hêrôđê hỏi mọi lẽ, song le Đức Chúa Giêsu chẳng thưa một điều, cho nên vua ấy giận mà chê rằng: “Người này dại, nào biết đí gì mà nộp cho tao xét làm sao?”

Đoạn khiến lấy áo trắng cho mặc: rằng người dại thì mặc áo ấy, mà đem về trả quan Philatô.

Khi còn đi dọc đàng, thì quân dữ đánh Đức Chúa Giêsu cùng làm những sự xấu hổ.

Philatô thấy Đức Chúa Giêsu thì thương; vốn thói Giudêu, đến ngày lễ cả thường tha một người tù; cũng có đứa trộm cướp giết người, tên là Baraba cầm đấy, thì Philatô hỏi dân rằng: “Một là Giêsu, hai là Baraba, bay muốn tha ai?”; bấy giờ nó thưa rằng: “Tha Baraba mà giết Giêsu”.

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng; thương Đức Chúa Giêsu chịu xấu hổ vì chúng con.

Xin cho chúng con được lòng kính mến Đức Chúa Giêsu trên hết mọi sự, chớ bắt chước quân Giudêu yêu kẻ gian dữ, mà bỏ mạch mọi sự lành làm chi. Amen.

THỨ SÁU THÌ NGẮM

Khi Philatô thấy dân chẳng chịu tha Đức Chúa Giêsu, thì phó cho một cơ quân, là sáu trăm sáu mươi sáu người, mà khiến đánh Đức Chúa Giêsu cho đẹp lòng dân Giudêu.

Bấy giờ nó lột áo ra, liền trói chân tay vào cột đá.

Đoạn lấy chà gai, cùng dây da, và lòi tói sắt, đánh cả và mình Đức Chúa Giêsu dư năm nghìn đòn, cho nên nát hết thịt ra, xem thấy xương, chẳng còn nơi đâu lành, mặt mũi chẳng còn hình tượng người như trước nữa.

Song le bấy nhiêu quân ấy chẳng có ai thương Đức Chúa Giêsu sốt; nó đánh nhọc mỏi tay; mà lòng Người còn muốn chịu khó nữa vì tội thiên hạ.

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng; thương Đức Chúa Giêsu phải đòn như kẻ trộm cướp trước mặt thiên hạ.

Xin cho chúng con dốc lòng chừa mọi tội, kẻo làm cho Đức Chúa Giêsu phải đòn làm vậy. Amen.

THỨ BẢY THÌ NGẮM

Khi quân dữ đã đánh Đức Chúa Giêsu đoạn, thì Người mặc áo vào, mà áo ấy dính máu nơi dấu đòn đánh, thì quân dữ lại giật áo đi, cho nên máu nơi dấu lại chảy ra theo.

Bấy giờ nó khiến Đức Chúa Giêsu mặc một áo đỏ, đoạn lấy chà gai khoanh tròn làm nén, đóng vào đầu Đức Chúa Giêsu, bảy mươi hai cái gai thì lọt vào óc, máu chảy xuống đầy mặt ròng ròng.

Đoạn nó khiến Người ngồi, mà quỳ xuống nhạo rằng: “Tâu Vua Giudêu”, cùng nhổ ngang mặt.

Có kẻ lấy dùi mà va trên gai lọt vào cho lắm, có kẻ thì vả ngang mặt, cho nên máu trong miệng lại chảy ra.

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng; thương Đức Chúa Giêsu là Chúa thật trời đất.

Xin cho chúng con thờ phượng cùng kính mến trên hết mọi sự. Amen.

THỨ TÁM THÌ NGẮM

Khi Philatô thấy các quan làm khốn Đức Chúa Giêsu quá lẽ lắm thì thương, mà ngờ là dân xem thấy hình tượng khốn nạn làm vậy cũng thương chăng, thì Philatô đem Người lên nơi cao trước mặt thiên hạ mà rằng: “Này là Người ấy”.

Dân liền kêu lên rằng: “Đem đi đóng đanh nó gác thánh giá”.

Philatô lại rằng: “Tao đóng đanh vua bay làm sao?”

Dân thưa rằng: “Chúng tôi có một vua tên là Xêdarê”.

Bấy giờ Philatô thấy mất công; sợ dân cáo mình cùng vua chăng, thì phó Đức Chúa Giêsu cho mặc dân đem đi giết.

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng; thương Đức Chúa Giêsu.

Xin cho chúng con giữ nghĩa cho đến giọn đời, chớ bắt chước quân Giudêu chẳng nhìn Đức Chúa Giêsu làm vậy. Amen.

THỨ CHÍN THÌ NGẮM

Khi quân Giudêu đóng cây Thánh Giá nặng lắm, mà khiến Đức Chúa Giêsu vác đi, thì Người yếu nhọc hết sức, vác đi lâu ngã xuống đất mà quân dữ chẳng thương, lại đạp dậy giục đi cho chóng.

Sau nữa, nó sợ Người chết dọc đàng chẳng đến nơi chăng, thì nó mượn một người đi đàng vác đỡ.

Khi ấy cả và thiên hạ theo mà xem, song le những người mến Đức Chúa Giêsu thì thương khóc lóc.

Bấy giờ Người giở mặt lại mà rằng: “Ở con thành Giêrusalem, chớ khóc thương ta làm chi, một khóc thương bay cùng con cháu bay ngày sau phải khốn mà chớ”.

Đang khi Người còn vác Thánh Giá đi, thì có một bà ấy, tên là Veronica, thấy mặt mũi Đức Chúa Giêsu những máu chảy ra, thì bà ấy trao khăn cho Người lọt mặt đi, hết hình tượng mặt liền in vào trong khăn ấy, rày hãy còn ở thành Rôma.

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng; thương Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá nặng là tội chúng con.

Xin cho chúng con được lòng ghét tội, kẻo làm khốn cho Đức Chúa Giêsu làm vậy. Amen.

THỨ MƯỜI THÌ NGẮM

Khi quân dữ đem Đức Chúa Giêsu lên trên núi, tên là Calvariô; là nơi những sọ kẻ phải giết vì có tội lỗi; mà quân ấy khiến Đức Chúa Giêsu uống rượu với của đắng.

Đoạn lột áo ra, những máu nơi dấu đòn đánh lại chảy ra theo. Bấy giờ nó bắt Đức Chúa Giêsu nằm ngửa trên cây Thánh Giá mà lấy búa đóng đanh tay tả.

Tay hữu thì nó buộc kéo hết sức, liền giãn xương ngực ra mà đóng đanh vào, cho nên Đức Chúa Giêsu đau đớn lắm.

Đoạn lại kéo hai chân xuống cho đến lỗ nó làm đã sẵn, mà đóng đanh vào.

Bấy giờ các quan lấy một ván viết chữ vào rằng: “Giêsu Nazarét, là vua Giudêu”, đoạn đóng ván ấy vào Thánh Giá.

Quan viết chữ ấy cho xấu hổ; song le ý Đức Chúa Trời khiến viết chữ ấy cho thiên hạ biết: Đức Chúa Giêsu dù mà chịu hèn hạ làm vậy thì cũng là Vua thật Giudêu, cùng khắp mọi nước.

Đoạn nó đào lỗ dựng Thánh Giá lên; khi ấy dấu hai tay Đức Chúa Giêsu bởi xác nặng thì xếch ra, máu chảy xuống đất ròng ròng.

Bấy giờ bốn người các quan, lấy áo ngoài Đức Chúa Giêsu cắt chia ra làm bốn phần, còn áo trong thì để vậy mà bắt thăm, ai được thì lấy giót.

Đoạn những sãi, cùng các quan, cả và thiên hạ nhạo cười làm cho xấu hổ, mà Đức Chúa Giêsu liền rằng: “Con xin Đức Chúa Cha tha tội cho nó, vì nhầm chẳng biết”.

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng; thương Đức Chúa Giêsu chịu đóng đanh vì cả và loài người ta.

Xin dâng mình chúng con cho Đức Chúa Giêsu, vì đã lấy hết máu mình mà chuộc tội cho thiên hạ. Amen.

THỨ MƯỜI MỘT THÌ NGẮM

Khi quân dữ đóng đanh Đức Chúa Giêsu, cùng đóng đanh hai người trộm cướp hai bên, mà một đứa bên tả mắng Đức Chúa Giêsu rằng: “Phải Con Đức Chúa Trời, sao chẳng chữa mình cùng chữa ta nữa?”

Bấy giờ người bên hữu mắng nó rằng: “Ta là kẻ có tội đáng sa hoả ngục, chịu đóng đanh thì thậm phải, nào Người có tội lỗi gì mà chịu làm vậy, sao mày trách Người làm chi?”

Đoạn xin cùng Đức Chúa Giêsu rằng: “Lạy Chúa tôi, khi nào lên nước trên trời, nhớ đến tôi cùng”.

Bấy giờ Đức Chúa Giêsu giở mặt lại cùng người ấy mà rằng: “Thật hôm nay Tao cho mày ở nơi vui vẻ cùng Tao”.

Sau nữa Rất Thánh Đức Mẹ mắng tiếng đã đem Con đi giết, thì Người đi theo dọc đàng, thấy máu Con rơi cho đến nơi Đức Chúa Giêsu chịu nạn.

Khi các quan đóng đanh Con, thì cũng như đóng đanh trong lòng Đức Mẹ vậy, vì Người yêu Con trên hết mọi sự.

Vậy Đức Chúa Giêsu thấy Đức Mẹ đứng gần ông thánh Gioan thì thương mà nói rằng: “Ở Bà kia, ấy Gioan là con Bà”.

Lại phán cùng ông thánh Gioan rằng: “Bà ấy là Mẹ con”.

Đức Mẹ nghe lời làm vậy thì lo buồn lắm, vì đã biết thật, một ít nữa con chẳng còn ở cùng Mẹ nữa.

Khi ấy là giờ ngọ, mà cả và trời đất liền tối tăm mù mịt, mặt trời xem chẳng đang Chúa sinh nên muôn vật chịu nạn cùng chịu xấu hổ dường ấy.

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng; thương Đức Chúa Giêsu cùng Đức Mẹ.

Xin cho chúng con được làm con Rất Thánh Đức Bà, như ông thánh Gioan thuở xưa. Amen.

THỨ MƯỜI HAI THÌ NGẮM

Khi Đức Chúa Giêsu một giờ rưỡi ở trên Thánh Giá mà ở lặng; cầu cùng Đức Chúa Cha thầm thĩ.

Đoạn Đức Chúa Giêsu than thở cả tiếng rằng: “Đức Chúa Cha để con chịu một mình làm sao?”

Ý Người nói làm vậy cho thiên hạ biết: Đức Chúa Giêsu chịu thương khó hết lòng hết sức vì tội thiên hạ.

Đoạn Đức Chúa Giêsu mướt máu thì kêu rằng: “Khát nước”, quân dữ liền lấy giấm đưa lên cho uống.

Bấy giờ Người phán rằng: “Đã đoạn”, ấy là hết việc chuộc tội cho thiên hạ.

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng; thương Đức Chúa Giêsu.

Xin cho chúng con đẹp lòng Đức Chúa Giêsu liên; chớ bắt chước quân Giudêu lấy của chua cho uống, ấy là chớ làm tội lỗi mất lòng Đức Chúa Giêsu nữa. Amen.

THỨ MƯỜI BA THÌ NGẮM

Khi Đức Chúa Giêsu đã chảy hết máu mình ra, con mắt thì lõm vào; mặt mũi thì xanh xao, liền kêu cả tiếng rằng: “Con phó linh hồn ở tay Đức Chúa Cha”.

Đoạn thì gục đầu xuống bên Đức Mẹ đứng, như giã Đức Mẹ vậy, mà linh hồn cực trọng ấy ra khỏi xác liền sinh thì.

Bấy giờ cả và thiên hạ liền động, núi non là đá vỡ ra; màn trong nhà thờ xẻ ra làm hai; mồ kẻ chết bỗng chốc mở ra, mà trời đất u ám, như thương Đức Chúa Giêsu chịu chết vì tội thiên hạ.

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng; đội ơn Cha Cả đã chịu chết vì con dữ là chúng con.

Xin dốc lòng chừa mọi tội cho nên, kẻo làm cho Đức Chúa Giêsu chịu chết làm vậy. Amen.

THỨ MƯỜI BỐN THÌ NGẮM

Khi linh hồn Đức Chúa Giêsu ra khỏi xác, xuống ngục tổ tông, cứu những linh hồn các thánh xưa ở đấy, đợi trông Đức Chúa Giêsu xuống thế chuộc tội cho thiên hạ.

Bấy giờ quan tướng cùng nhiều người các quan thấy những phép lạ làm vậy, thì xưng ra rằng: “Người ấy là Con Đức Chúa Trời thật”, liền đánh ngực ăn năn vì đã phạm tội cực trọng ấy.

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng; xin Đức Chúa Giêsu thương chúng con còn ở dưới thế, trông ngày sau thấy mặt cực tốt cực lành, như các thánh ở ngục tổ tông xưa. Amen.

THỨ MƯỜI LĂM THÌ NGẮM

Khi xác Đức Chúa Giêsu còn trên Thánh Giá, thì có một người các quan lấy đòng mà đâm cạnh nương long Đức Chúa Giêsu, phải trái tim, bấy giờ máu cùng nước chảy ra.

Song le khi ấy xác Đức Chúa Giêsu chẳng có đau vì đã sinh thì; nhưng mà lòng Đức Mẹ đau lắm, như đâm trong lòng vậy; vì nó chẳng thương khi còn sống, cùng chẳng thương khi đã sinh thì.

Đoạn hai người trọng là đầy tớ Đức Chúa Giêsu: một là Giuse, hai là Nicôđêmô, cất xác xuống mà phó ở tay Đức Mẹ, thì Người khóc lóc thương Con chẳng có khi đừng.

Đoạn tắm xác Đức Chúa Giêsu mà táng trong hang đá, thì cũng như cất xác Đức Mẹ vuối, vì Người thảm thiết thương Con lắm; khi cất xác Con, thì như cắt ruột Mẹ ra vậy.

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng; thương Đức Chúa Giêsu để cho người ta cất xác xuống đất.

Xin cho chúng con nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giêsu xưa chịu chết vì tội thiên hạ, mà tích trong lòng chúng con cho đến giọn đời. Amen.

DÂNG HẠT

Chúng con dâng mười lăm sự thương khó Đức Chúa Giêsu cho Đức Bà.

Lạy ơn Rất Thánh Đức Bà Maria, lòng rộng rãi cực nhân cực thương, xưa thấy Con là Đức Chúa Giêsu, Giuđa bắt nộp cho quân Giudêu, thì lòng Đức Bà đau đớn, như phải dao sắc thâu qua lòng vậy.

Lại thấy Đức Chúa Giêsu chịu đòn đánh nát hết cả và mình, chịu đội mạo gai, vác Thánh Giá nặng, chịu đóng đanh mình trên cây Thánh Giá, chịu chết vì tội thiên hạ, thì lòng Đức Bà cùng cả và mình, lo buồn sầu não khóc lóc, như phải đóng đanh mình trên cây Thánh Giá vậy.

Chúng con là kẻ rất hèn mọn, đã nguyện và ngắm mười lăm sự thương khó Đức Chúa Giêsu, thì dâng cho Đức Bà, như cây hoa đỏ Máu Thánh Đức Chúa Giêsu nhuộm, làm cho thơm tho loài người ta.

Vì vậy chúng con cậy vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, cùng xin Đức Bà cầu cùng Đức Chúa Giêsu, cho chúng con được mạnh sức trong linh hồn, cùng biết nguyện ngắm và mến những sự thương khó Đức Chúa Giêsu, cùng ở khiêm nhường, bằng lòng chịu những sự khốn nạn xấu hổ, cùng sự âu lo, lo buồn thế gian; mà hằng giữ việc lành phúc đức, cho đến giờ qua khỏi đời này, được giữ một lòng kính mến Đức Chúa Trời, cho được ơn nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu. Amen.

Ngắm Rằng

Chú ý khi ngắm:

1. "," (dấu phẩy) = nghỉ hơi
2. ";" và ":" (dấu chấm phẩy hoặc hai chấm) = Ngân đơn
3. "." (dấu chấm) = Ngân kép
4. Khi gặp tên Đức Chúa Giê-su thì bái đầu.

Vậy xin ai nấy siêng năng, sốt sắng ngắm suy Chúa chịu nạn chịu chết vì ta, để hưởng nhờ vô số ơn lành cho mình và cho kẻ khác.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Phép lần hạt năm dấu Thánh Đức Chúa Giêsu. Ba mươi kinh Lạy Cha cùng năm kinh Kính Mừng, chia ra làm sáu phần.

Thứ nhất thì ngắm

Khi quân dữ bắt chân tả Đức Chúa Giê-su vào Thánh Giá, mà đóng đinh sắt bằng mũi đau đớn lắm, máu chảy xuống ròng ròng.

Ngắm rằng : Đức Chúa Giê-su là Con thật Đức Chúa Trời đã xuống thế làm người, chịu đóng đinh chân tả khốn cực làm vậy vì ai ? Thật là vì tội lỗi tôi. Vậy tôi ngẫm thân tôi này, từ khi Đức Chúa Trời sinh ra tôi ở thế gian này cho đến rày, mà khi mới sinh ra thì đã mắc phải tội tổ tông truyền, khi đến tuổi khôn thì đã nhuốm những mùi đen đủi là nết xấu, những tắm trong biển hôi hám là mê sự hèn thế gian, những đi trong rừng tối tăm rậm rạp là phạm muôn vàn tội lỗi kể chẳng xiết, đã ra vô phép ngỗ nghịch mất lòng Đức Chúa Trời, mà những tội lỗi tôi phạm là sự nặng lắm, thế gian này chẳng biết lấy công gì, của gì đền được, cho nên Con Đức Chúa Trời trọng vô cùng bởi lòng rất nhân lành thương yêu tôi lắm, chẳng nỡ lấy một lời phán hư không mà tha tội cho tôi, hay là lấy một hạt nước mắt mà chuộc tội cho tôi, một lấy cả và mình phó cho kẻ dữ làm khốn nát hết thịt ra, cùng chịu đóng đinh chân tay mà chịu chết vì tội tôi làm vậy.

Thương ôi ! tôi là vật gì, mà Chúa tôi thương xót tôi dường ấy ! Tôi làm tội lỗi mà Chúa tôi chịu phạt cách khốn cực làm vậy ! Ở linh hồn tôi ! Hãy mở con mắt ra mà xem cùng suy ngắm thế nào.
Khi ngắm sự ấy, thì nguyện năm Kinh Lạy Cha, lạy ơn Đức Chúa Giê-su chịu đóng đinh chân tả vì chúng con đi đàng trái, cùng nguyện môt Kinh Kính Mừng, thương Đức Mẹ đau đớn trong lòng như phải đóng đinh vậy ; xin cho chúng con chừa đi đàng trái, là chớ làm tội lỗi, mất lòng Đức Chúa Trời nữa. Amen .

Thứ hai thì ngắm

Khi quân dữ bắt chân hữu Đức Chúa Giê-su vào Thánh Giá, mà đóng đinh nơi có gân, cùng mạch máu nhiều, cho nên cả và mình Đức Chúa Giê-su phải khốn.

Ngắm rằng : Đức Chúa Giê-su chịu đóng đinh chân hữu đau đớn làm vậy vì ai ? Thật là vì tội tôi, từ có trí khôn cho đến rày, chẳng những là phạm tội vô phép mất lòng Đức Chúa Trời, mà lại bất nghĩa quên mọi ơn lành Đức Chúa Trời đã xuống cho tôi cùng gìn giữ dưỡng nuôi liên chẳng có khi đừng, lại mở lòng cho biết Chúa sinh nên muôn vật và soi sáng trí khôn cho đuợc có thiên đàng, hỏa ngục, biết đàng phúc sự tội, lại cho gặp nhiều cách thế làm việc lành đi đàng rỗi linh hồn, mà tôi ơ hờ chẳng xem sao, một cúi đầu xuống theo tính xác thịt, mê sự hèn thế gian mà phạm tội chẳng giữ nghĩa cùng Đức Chúa Trời .

Thương ôi ! giống muông chim kia còn biết mùa làm tổ, mà tôi chẳng biết mùa làm việc lành phúc đức, một lần lữa để qua ngày tháng hư không, ít nữa đến tòa phán xét tôi sẽ thưa lại làm sao ? Ở kẻ vô nhân bất nghĩa này! Mày hãy cầm trí lại mà suy ngắm thế nào.

Khi ngắm sự ấy, thì nguyện năm Kinh Lạy Cha, đội ơn Đức Chúa Giê-su xưa ở thế gian ba mươi ba năm, mỏi chân những đi dạy dỗ chúng con, mà chúng con lấy đinh đóng chân cho, cùng nguyện môt Kinh Kính Mừng, thương Đức Mẹ phải khốn cùng Con ; xin cho chúng con hằng đi đàng ngay thật là đẹp lòng Đức Chúa Giê-su liên. Amen.

Thứ ba thì ngắm

Khi quân dữ bắt tay tả Đức Chúa Giê-su vào Thánh Giá mà lấy đinh sắt đóng vào đau lắm ; mà bởi cả và mình Đức Chúa Giê-su nặng, thì lỗ tay xếch ra càng đau hơn nữa.

Ngắm rằng : Đức Chúa Giê-su chịu đóng đinh tay tả khốn cực làm vậy vì ai ? Thật là vì tội lỗi tôi, xưa nay đã chịu những ơn lành Đức Chúa Trời xuống cho linh hồn và xác kể chẳng xiết, mà tôi lại lấy những ơn ấy trở nên khí giới làm nghịch cùng Đức Chúa Trời . Ở trí khôn tôi ! Hãy nhớ lại mà làm chứng tay tôi thật là từ bé cho đến rày đã cầm khí giới, là đã phạm nhiều tội lỗi ô uế, độc dữ, trái nghịch, cho nên Con Đức Chúa Trời chịu đền cách khốn cực vì tội tôi dường ấy! Tôi có trách được quân Giu-dêu đóng đinh Chúa tôi dường ấy chăng ? Nếu tôi suy cho tỏ thì biết thật rằng :

Quân ấy đóng đinh Chúa tôi có một lần, vả lại vì lầm chẳng biết, mà tôi đã nghe biết, đã xem thấy hình tượng, đã tin thật, song tôi còn đóng đinh Con Đức Chúa Trời nhiều lần, là phạm nhiều tội lỗi mà chớ.

Thương ôi ! tội lỗi tôi là giống độc dữ làm sao, mà làm khốn cho Chúa tôi dường ấy !

Khi ngắm sự ấy, thì nguyện năm Kinh Lạy Cha, đội ơn Cha Cả chẳng tiếc mình vì con dữ là chúng con, Cùng nguyện môt Kinh Kính Mừng, thương Đức Mẹ đau đớn cùng Con, xin cho chúng con chừa sự chẳng nên, cho ngày sau được khỏi bên tay tả Đức Chúa Giê-su, là bên kẻ phải sa hỏa ngục. Amen.

Thứ bốn thì ngắm

Khi quân dữ bắt tay hữu Đức Chúa Giê-su vào Thánh Giá, mà bởi chẳng đến lỗ nó làm đã sẵn, thì nó buộc tay kéo ra cho đến nơi, liền giãn xương ngực ra, cho nên đau lắm, đoạn mới đóng đinh vào.

Ngắm rằng : Đức Chúa Giê-su chịu đóng đinh tay hữu cùng giãn xương ngực ra khốn cực dường ấy vì ai ? Thật là vì tội lỗi tôi, xưa nay những nguội lạnh trễ nải làm biếng việc lành.

Thương ôi ! tội làm biếng này thật là giặc mọi nhân đức, cùng là mẹ sinh ra muôn vàn tội lỗi.Ở năm tháng ngày giờ Đức Chúa Trời sinh ra tôi ở thế gian này làm cơ nghiệp gì đây ru ? Thật là có một ý cho tôi thờ phượng kính mến Cha Cả hết lòng hết sức, mà làm mọi việc lành cho nên, cho được rỗi linh hồn mà chớ. Song le tôi ngẫm thân tôi này thật là đất xấu xa, chẳng hay mọc được cây gì lành, hoa gì thơm, trái gì tốt, ấy là việc lành phúc đức, một lần lữa để qua ngày tháng hư không; lỗ tai tôi chẳng thiếu nghe Lời Chúa tôi phán dạy, lời các thánh giảng truyền, kẻ nhân đức làm gương cho tôi bắt chước ; song tôi như kẻ có bệnh, dù thấy của ngon cũng như của đắng vậy. Có khi ép mình mà ăn một hai miếng, thì cũng chẳng sinh nên cơ nhục gì, một nguội lạnh lòng liên, ấy là cội rễ mở đàng tội lỗi mà chớ. Thương ôi ! bệnh này nghèo lắm, tôi biết liệu làm sao ?

Khi ngắm sự ấy, thì nguyện năm Kinh Lạy Cha, thương Đức Chúa Giê-su lấy tay làm những sự lành cho thiên hạ, mà người ta trả công cho làm vậy, cùng nguyện một Kinh Kính Mừng, thương Đức Mẹ bởi yêu Con hơn mình thì thảm thiết lắm ; xin cho chúng con làm những sự phúc đức, cho ngày sau được ở bên tay hữu Đức Chúa Giê-su, là bên kẻ đáng lên thiên đàng. Amen.

Thứ năm thì ngắm

Khi Đức Chúa Giê-su đã sinh thì, thì có một người các quan lấy đòng mà đâm cạnh nương long Đức Chúa Giê-su phải trái tim, máu cùng nước chảy ra ; bởi Người đã sinh thì, thì chẳng có đau, nhưng mà lòng Đức Mẹ đau lắm, như phải dấu ấy thâu qua trái tim vậy.

Ngắm rằng : Đức Chúa Giê-su chịu đâm cạnh nương long phải trái tim, máu cùng nước chảy ra dường ấy vì ai ? Thật là vì tội lỗi bởi lòng tôi mà ra.

Thương ôi ! Ở lòng cực dữ này, là mạch chảy ra muôn vàn tội lỗi, là kho chứa những sự tơ tưởng dơ dáy, là hang nuôi những tính kiêu ngạo, là tổ những sự gian tham độc dữ là dường nào ! Song tôi như kẻ đã quen mặc áo mùi thâm, dù phải giống gì dơ dáy thì cũng chẳng xem sao, một lấy tính mê ý trái mình mà che lấp đi, cho nên lòng càng ngày càng hạ xuống, ra tối tăm ngây muội theo tính xác thịt, phạm tội mãi mà thôi.

Thương ôi ! Lòng này là lòng làm sao mà tội lỗi gớm ghiếc thế này, ý Đức Chúa Trời thông biết vô cùng, ít nữa sẽ bày giãi ra trước tòa Chúa công bằng vô cùng tôi chối cãi được chăng ?

Khi ngắm sự ấy, thì nguyện năm Kinh Lạy Cha, đội ơn Đức Chúa Giê-su đã lấy hết máu mình chảy ra mà chuộc tội cho chúng con, cùng nguyện một Kinh Kính Mừng, thương Đức Mẹ như phải dao sắc thâu qua lòng vậy, xin cho chúng con chớ có lòng yêu sự thế gian, mà bỏ nghĩa cùng Đức Chúa Giê-su bởi yêu dấu chúng con, cho nên chịu trăm nghìn sự thương khó đến chết làm vậy. Amen.

Thứ sáu thì nguyện ba Kinh Lạy Cha, kính lạy đinh sắt thâu qua chân tay Đức Chúa Giê-su, cùng nguyện một Kinh Lạy Cha, kính lạy lưỡi đòng thâu qua cạnh nương long Đức Chúa Giê-su, cùng nguyện một Kinh lạy Cha, kính lạy Thánh Giá, là giường Cha Cả muôn vật nằm khi sinh thì ; xin Đức Chúa Giê-su lấy Thánh Giá, đinh sắt, lưỡi đòng, như chìa khóa mở cửa thiên đàng cho chúng con được vào. Amen.
 
LỜI THAN

Lạy ơn Đức Chúa Giê-su, rầy làm vua mọi sự khốn khó, vì chẳng thiếu giống gì dữ mà Chúa con chẳng chịu: con mắt xem những kẻ nghịch vây chung quanh, lỗ tai nghe những lời xỉ vả diếc dóc nhạo cười, mũi ngửi những mùi hôi hám, bởi xác những kẻ chết gần đấy, cùng nước bọt nó giổ ngang mặt, miệng uống những của đắng đót, chân tay đinh sắt thâu qua, cả và mình chẳng còn nơi đâu lành.

Ở linh hồn tôi ! Hãy ngẫm lòng rất nhân lành Chúa Trời đất, khi thấy loài người ta đã ra vô phép bất nghĩa phạm nhiều tội lỗi, mà chẳng nở bỏ hư không, lại xuống thế làm người chuộc tội chịu chết cho chúng tôi dường ấy !

Ở tội A-dong cùng tội tôi độc dữ hơn mọi giống thuốc độc, vì làm cho Chúa chẳng hay chịu sự gì khó, mà rầy chịu trăm nghìn sự khốn khó ; Chúa chẳng hay chết, bởi gánh tội tôi cho nên chịu chết làm vậy.

Ở một nắm đất dơ dáy này ! Mầy hãy cầm trí lại mà suy tội mày nặng là thế nào ? Cùng suy kẻ chịu đền cho mầy được khỏi tội cùng khỏi phạt là ai ? Mà chẳng những tội thiên hạ cùng tội mày cho nên Con Đức Chúa Trời chịu đóng đinh làm vậy; mà khi mày phạm tội gì trọng thì như đóng đinh Con Đức Chúa Trời một lần mà chớ.

Ở con cháu A-dong ! Hãy lên núi Ca-la-va-ri-ô mà xem Đức Chúa Giêsu nằm giường cực dữ là cây Thánh Giá, mà ta còn muốn xem sự gì dưới thế gian này nữa ?

Bởi tổ tông chúng tôi giơ tay lên lấy trái cấm mà ăn, cho nên Con Đức Chúa Trời phó hai tay cho kẻ dữ kéo ra cùng chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá !

Bởi chân chúng tôi đi đàng trái, là phạm muôn vàn tội lỗi, cho nên Con Đức Chúa Trời phải chịu đóng đinh hai chân làm vậy !

Bởi lòng chúng tôi là kho chứa những sự tơ tưởng dơ dáy, những tính kiêu ngạo, những sự gian tham độc dữ, cho nên Con Đức Chúa Trời phải chịu lưỡi đòng đâm cạnh nương long, máu cùng nước chảy ra !

Bởi mình chúng tôi yêu sự chẳng nên, cho nên cả và mình Đức Chúa Giê-su phải chịu nát hết thịt ra làm vậy.

Lạy Chúa con ! Bây giờ con chẳng dám mở miệng ra mà nói được lời gì, vì lót đời con, những cúi đầu xuống như muông chim, theo tính xác thịt, mê sự hèn thế gian, mà phạm tội mất lòng Đức Chúa Trời, đã quên công nghiệp cực trọng vô cùng Đức Chúa Giê-su chuộc tội cho con kể chẳng xiết. Lẽ đâu con còn dám ngửa mặt lên trời, hay là dám kêu van sự gì cùng Chúa con nữa ? Song con nhớ lời đấng thánh xưa rằng : Đức Chúa Giê-su đã giang tay ra sẵn trên cây Thánh Giá, có ý chờ kẻ có tội trở lại mà ôm lấy.

Cho nên con cả lòng sấp mình xuống đất. Lạy Chúa con chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, mà xưng ra con là kẻ có tội nhiều, xin mở tay nhân lành ra mà chịu lấy con, xin vì một hạt máu cực châu báu bởi mình Chúa con đã chảy ra trên Thánh Giá, mà tha tội cho con, lại xin xuống sức giữ đạo cho lọn cùng chừa mọi tội lỗi mà giữ nghĩa cùng Chúa con cho đến lọn đời, vì lời rất lành Chúa con phán ngày trước rằng : " Ngày nào treo Ta lên, thì Ta kéo mọi sự lên cùng Ta." Rầy là giờ Chúa con ở trên cây Thánh Giá cao làm vậy, thì xin nhớ lời đã phán, là kéo lòng con lên kẻo còn mê sự hèn thế gian này nữa, một thờ phượng cùng kính mến Chúa con trên hết mọi sự. Amen.

Tạ Ơn

Ôi Giêsu ! Chúa Trời Hằng Hữu, con tạ ơn Chúa vì muôn ân sủng Chúa ban cho chúng con khôn xiết kể. Xin cho từng nhịp đập của trái tim chúng con là một bài ca mới cảm tạ Chúa. Xin cho từng giọt máu trong thân thể chúng con chuyển động cho Chúa. Linh hồn con là một bài ca thờ lạy Lòng Thương Xót Chúa. Con yêu mến Chúa, chỉ một mình Chúa mà thôi. Amen

Tuần Cửu Nhật Khấn Đức Mẹ La Vang

- 1 kinh Lạy Cha,
- 1 kinh Kính Mừng,
- 1 kinh Hãy Nhớ và
- 3 lần: Lạy Đức Mẹ La Vang, cầu cho chúng con.

Ngày Thứ Nhất:

Lạy Đức Mẹ La Vang, con hết lòng tin cậy vững vàng: Mẹ đầy lòng nhân từ, Mẹ thương hết mọi người như con cái Mẹ vậy. Muốn chứng tỏ lòng Mẹ nhân lành hay thương xót, Mẹ đã chọn thành nọ xứ kia trong các nứơc thiên hạ, làm nơi riêng của Mẹ, để ban bố mọi ơn cho những kẻ đến cầu khẩn cùng Mẹ. Tuy nước Việt Nam này nhỏ hẹp, số giáo dân còn ít ỏi, song Mẹ rất nhân từ khoan hậu, đã khấn chọn chốn La Vang làm chốn riêng Mẹ, để ban phát mọi ơn phước cho con cái Việt Nam được nhờ.

Ôi! Một sự đầy đủ làm cho con nức lòng trông cậy vững vàng, Mẹ sẽ thương con, sẽ nhận lời con, và sẽ ban ơn lành theo ý con cầu khẩn cùng Mẹ. Xin Mẹ cho con được thấu hiểu lòng Mẹ thương con rất chí thiết ngần nào. Con xưng thật: Trừ ra Đức Chúa Trời và mạch sự thương vô cùng, thì chẳng có ai thương con bằng Mẹ. Xin Mẹ ban ơn cho con được lòng triều mến Mẹ cho tận tình con thảo.

Lạy Đức Mẹ La Vang, con hết lòng trông cậy chạy đến khẩn cầu cùng Mẹ một ơn riêng trong tuần cửu nhật này. Xin Mẹ giúp con được thêm lòng trông cậy vững vàng, được biết đàng cầu nguyện gắn bó, cho đáng Mẹ nhận lời con kêu xin. Nhân danh Đức Chúa Giêsu là con yêu dấu Mẹ, xin Mẹ khấn nhận lời con khẩn nguyện. Amen.

Ngày Thứ Hai:

Lạy Đức Mẹ La Vang, khắp nước này nhiều nơi phồn thịnh, nhiều chỗ thắng cảnh, song Mẹ chẳng chọn, mà chọn chốn La Vang, là nơi rừng núi thanh u tĩnh mịch, chẳng khác nào Mẹ tỏ ý cho con được biết rằng: Muốn cho Mẹ nhận lời con cầu nguyện, con phải lánh xa sự xôn xao trần tục, sự kiêu hãnh phô trương thói đời, và phải ở cùng Mẹ tận tình thiết ái, phải thở than cùng Mẹ cho thân mật thâm trầm, khác nào như tìm đến khẩn cầu cùng Mẹ nơi thanh vắng, bày tỏ riêng cùng Mẹ mọi nỗi lo âu, mọi cơn túng ngặt, xứng tình con thảo, trông cậy Mẹ lành.

Ôi! Muôn vàn thánh Nam Nữ xưa nay hằng ở tận tình chí thiết cùng Mẹ là ngần nào, và bởi đó đã được Mẹ thương yêu, cùng xuống muôn ơn lành là thế nào. Con xưng thật Mẹ cũng thương con vô ngần, bởi lòng thương ấy, Mẹ muốn cho con lấy hết tình con thảo mà tin cậy trìu mến Mẹ, và chạy đến cùng Mẹ mọi lúc gian nan. Song Mẹ biết rõ lòng con ơ hờ lãnh đạm với Mẹ là ngần nào! Cúi xin Mẹ ban ơn cho con được lòng trìu mến cậy trông Mẹ luôn, để con càng ở tận tình tận nghĩa với Mẹ bao nhiêu, thì được nhờ các ơn Mẹ bấy nhiêu.

Lạy Đức Mẹ La Vang, là Mẹ rất nhân từ lân ái, con tin thật Mẹ sẵn lòng nghe lời con khẩn nguyện, và ban cho con được ơn con xin cùng Mẹ trong tuần này. Nhân danh Đức Chúa Giêsu là con yêu dấu Mẹ, xin Mẹ khấn nhận lời con khẩn nguyện. Amen.

Ngày Thứ Ba:

Lạy Đức Mẹ La Vang, xưa giáo hữu nước này phải cơn bắt bớ chém giết tàn hại, nhiều kẻ trốn đến ẩn náu nơi rừng núi La Vang, đêm ngày áy náy lo buồn sợ hãi, kêu đến cùng Mẹ. Mẹ đã động tình thương xót, hiện đến an ủi cứu giúp mọi ngừơi phần hồn phần xác, và chữa lành mọi cơn đau ốm bệnh hoạn. Sự ấy đã nên tang chứng rõ ràng: lòng Mẹ rất nhân từ lân ái hay thương là thế nào. Ôi! Chớ chi con được lòng sốt sắn cậy trông kêu đến cùng Mẹ như những người thuở ấy! Chớ chi con được phước Mẹ đến viếng thăm con, an ủi con và ban cho con ơn xin cùng Mẹ bây giờ.

Lạy Đức Mẹ La Vang là Đấng hay an ủi kẻ âu lo, là Mẹ hằng phù hộ các giáo hữu, kìa ma quỉ, thế gian, xác thịt cùng muôn vàn sự khốn khó tai nạn phần xác phần hồn, đang vây phủ con tứ bề. Ôi! Con hết lòng cậy trông chạy đến cùng Mẹ. Con tin thật: Mẹ cũng thương con như đã thương những người thuở ấy. Mẹ sẵn lòng ban ơn cho con như đã rộng tay ban mọi ơn phứơc cho những kẻ ấy.

Ôi! Con hết lòng nài xin ơn Mẹ. Xưa nay chưa từng nghe ai chạy đến kêu xin cùng Mẹ, mà Mẹ từ rày chẳng nhận lời. Lạy Mẹ r ất bao dung, lạy Nữ Vương rất vinh hiển, lạy Mẹ Đức Chúa Trời, xin Mẹ chớ từ bỏ con, một xin rủ lòng thương mà nhận lời con kêu xin. Nhân danh Đức Chúa Giêsu là con yêu dấu Mẹ, xin Mẹ khấn nhận lời con khẩn nguyện. Amen.

Ngày Thứ Tư:

Lạy Đức Mẹ La Vang, từ ngày Mẹ hiện đến cùng chọn La Vang làm chốn riêng Mẹ cho đến nay, Mẹ đã ban phát vô số ơn lành cho mọi kẻ đến cầu xin với Mẹ, bất luận kẻ giáo người lương. Hễ ai thật lòng kêu xin thì Mẹ sẵn lòng giúp đỡ, chẳng những là các kẻ đến cầu khẩn tại La Vang, mà lại những người vì xa xôi, vì ốm liệt, hoặc vì ngăn trở nào khác mà chẳng đến được, chỉ một lòng trông cậy kêu đến Mẹ La Vang, thảy đều được nhờ ơn Đức Mẹ cứu chữa.

Ôi! Có lẽ nào một mình con vô phước mà chẳng nhờ ơn Mẹ sao? Mẹ thấy ai mắc vòng lao lý gian truân, Mẹ liền động tình thương xót, có lẽ nào Mẹ thấy con đang khốn khó kêu van, mà Mẹ đành xua rảy sao?

Lạy Đức Mẹ La Vang, con xưng thật, vốn con ơ hờ, nguội lạnh, tội tình khốn khổ, chẳng đáng cho Mẹ thương đến. Song, lạy Mẹ từ bi nhân hậu, con dám thưa cùng Mẹ rằng: Ai đáng cho Mẹ đem lòng thương xót hơn, chẳng phải là kẻ khốn nạn hơn sao? Lại thương kẻ chẳng đáng thương, thì lòng thương ấy càng rạng vẻ.

Ôi! Sự con chẳng đáng thương đã không làm cho con nan chí ngã lòng, lại càng cho con thêm lòng trông cậy sẽ được ơn Mẹ thương đoái mà thôi. Xin Mẹ hãy làm cho thế gian bỡ ngỡ, cho thần thánh hoan hô khen ngợi là hôm nay Mẹ Đức Chúa Trời cao sang vinh hiển, đã đoái thương nhận lời kẻ mọn hèn này kêu xin. Nhân danh Đức Chúa Giêsu là con yêu dấu Mẹ, xin Mẹ nhận lời con khẩn nguyện. Amen.

Ngày Thứ Năm:

Lạy Đức Mẹ La Vang, xưa nay từ Nam chí Bắc, nhờ ơn Mẹ, biết bao nhiêu người nguội lạnh đã nên sốt sắng, bao nhiêu người sa đàng tội lỗi được ơn trở lại, bao nhiêu người bối rối lo âu phần hồn, buồn phiền việc gia đạo, hoặc lo sợ nỗi sinh nhai, đã được ơn Mẹ gỡ rối, ủi an, giúp đỡ, nhiều kẻ không còn cầu xin đến Mẹ thì được ơn Mẹ gỡ rối, ủi an giúp đỡ. Nhiều kẻ không con cầu xin đến Mẹ thì đã được nhu ý sở cầu. Nhiều kẻ đau ốm bệnh hoạn đã được mạnh, cùng muôn vàn ơn khác kể chẳng xiết.

Ôi! Con xưng thật: Mẹ rất có thần thế trước tòa Chúa. Vì dầu các thánh xưa nay về đàng nhân đức, về nẻo trọn lành, còn kém xa Mẹ muôn trùng mà cũng được thế lớn trứơc tòa Chúa, làm được nhiều phép lạ, chuyển cầu được nhiều ơn cho kẻ khác nhờ. Huống chi Mẹ rất trọn lành, chí thánh, đẹp lòng Chúa mọi đàng, ắt quyền thế Mẹ lớn lao dường nào! Con tin thật Chúa đã phú giao mọi ơn Chúa trong tay Mẹ, Mẹ muốn phân phát cho ai, khi nào, những ơn nào, thì mặc theo ý Mẹ. Muôn ơn lành Mẹ ban xuống xưa nay tại chốn La Vang, đủ làm chứng sự ấy, lại tỏ bày cho con được biết, Mẹ có lòng thương xót con cái Việt Nam là ngần nào!

Lạy Đức Mẹ La Vang, là đấng cầm quyền phân phát mọi ơn Chúa, nay con hết lòng trông cậy chạy đến cầu khẩn cùng Mẹ: Con ngửa mặt giơ tay lên cầu cứu cùng Mẹ. Lạy Mẹ rất nhân từ lân ái, dứơi Đức Chúa Trởi, con chỉ trông cậy một mình Mẹ, nếu Mẹ từ bỏ con, thì con biết chạy đến cùng ai? Nhân danh Đức Chúa Giêsu là con yêu dấu Mẹ, xin Mẹ khấn nhận lời con khẩn nguyện. Amen.

Ngày Thứ Sáu:

Lạy Đức Mẹ La Vang, tên La Vang đã lẫy lừng khắp cả nước này, cùng vang dội nhiều nơi xa lạ. Đức Mẹ La Vang! ấy thật là tên rất êm ái dịu ngọt, có sức an ủi kẻ lo âu, khêu gợi lòng trông cậy, và nhóm lên ngọn lửa yêu mến nóng cháy. Vừa nghe đến Đức Mẹ La Vang thì lòng ai nấy vui mừng hớn hở như nhìn thấy trứơc mặt một Mẹ rất nhân lành, khoan hậu, một Mẹ đầy sự yêu thương chí thiết, một Mẹ quyền thế vô song, một Mẹ hay làm phép lạ cứu giúp mọi người.

Con tin thật Chúa đã nắn đúc lòng Mẹ đầy tình thương xót, khi thấy ai mắc vòng khốn khó gian truân. Xưa khi Mẹ còn sống ở đời, Mẹ đã từng thấy mọi nỗi gian nan khốn khó, Mẹ đã động tình thương xót, đã thi ân giúp đỡ cứu vớt mọi người. Nay Mẹ ở trên trời, hưởng muôn phần vinh thanh nhàn, xin Mẹ đoái đến con đang lâm lụy giữa chốn trần ai khổ nạn.

Lạy Mẹ rất đáng mến thương, nếu con chẳng trông cậy Mẹ, thì biết trông cậy vào ai? Như con nít kia đòi mẹ nó, nó càng thấy mẹ nó xua nó ra, nó càng khóc la tràn vào lòng mẹ nó, và sau hết, Mẹ sẽ ẵm con vào lòng, tỏ tình thương yêu chí thiết. Lạy Đức Mẹ, con cũng một lòng trông cậy như vậy. Càng thấy Mẹ như từ rảy lời con kêu van, thì con càng gắn bó xin nài và tin chắc cuối cùng Mẹ sẽ thương xót nhận lời con.

Lạy Đức Mẹ La Vang xin chớ để cho con trông cậy Mẹ ra luống công vô ích. Maria! Mẹ nhân lành, xin Mẹ thương con cùng. Nhân danh Đức Chúa Giêsu là con yêu dấu Mẹ, xin Mẹ khấn nhận lời con khẩn nguyện. Amen.

Ngày Thứ Bảy:

Lạy Đức Mẹ La Vang, Mẹ đã tỏ lòng thương yêu chí thiết mà chọn chốn La Vang, để ban bố mọi ơn lành cho con nhà Việt Nam, chẳng từ bỏ ai. Những cỏ cây, đá gạch, nước suối ở quanh đền thành La Vang là những vật hèn, song bởi lòng Mẹ thương yêu con cái, nhiều phen Mẹ đã thông cho các vật ấy một sức thần diệu, chữa lành các tật nguyền bệnh hoạn. ấy là Mẹ có ý cho con hiểu biết rằng: các vật hèn dưới chân Mẹ, có chút hơi hưởng thuộc về Mẹ, mà còn được sức nhiệm mầu như vậy, thì chính Mẹ là Mẹ Đức Chúa Trời, là Nữ Vương trên trời dưới đất, Mẹ có quyền phép lạ lùng biết là ngần nào!

Ôi! Mẹ cao sang khôn ví, Mẹ quyền thế vô ngần! Dưới Đức Chúa Trời chẳng có ai oai quyền phép tắc cho bằng Mẹ, Mẹ muốn thế nào thì nên thế ấy. Sự ấy càng thối thúc con trông cậy Mẹ. Con xin hiệp cùng thần thánh trên trời và mọi người lành dưới thế, mà chúc tụng ngợi khen, hát mừng quyền phép Mẹ.

Lạy Đức Mẹ La Vang, con hết lòng trông cậy chạy đến xin nhờ quyền thế phép tắc Mẹ. Người mẹ kia thấy đứa con nào ốm yếu đau thương, hoặc lâm phải rủi ro tai nạn, thì động lòng thương xót, an ủi, săn sóc nó hơn các con khác. Huống thay Đức Mẹ là Mẹ rất nhân từ khoan hậu, có lòng thương con hơn mẹ thế gian thương con mình bội phần, nay Mẹ thấy con ưu sầu cất tiếng kêu van đến Mẹ, lẽ nào Mẹ chẳng chạnh lòng thương đoái con sao? Con tin thật! Mẹ đã nghe tiếng con kêu xin, Mẹ đã ngó nhìn con cách thống thiết, Mẹ đang sẵn sàng ban ơn xuống cho con. Ôi Maria! Ôi Mẹ nhân lành, con trông cậy một mình Mẹ. Nhân danh Đức Chúa Giêsu là con yêu dấu Mẹ, xin Mẹ khấn nhận lời con khẩn nguyện. Amen.

Ngày Thứ Tám:

Lạy Đức Mẹ La Vang, xin Mẹ hãy chứng tỏ: Mẹ đã chọn La Vang làm chốn riêng Mẹ để ban bố mọi ơn phứơc, Mẹ có lòng thương yêu con cái Nứơc này cách riêng, và Mẹ chẳng hề từ bỏ những ai trông cậy khẩn cầu Mẹ bao giờ. Lạy Mẹ, nếu Mẹ chẳng ban ơn cho con, ắt con có lẽ nghi ngờ rằng: Mẹ đã bỏ chốn La Vang, Mẹ chẳng còn nhận lời kẻ chạy đến kêu xin cùng Mẹ.

Ôi! Có lẽ nào Mẹ để cho con và ai nấy nghi ngờ thế ấy sao? Có lẽ nào Mẹ để cho danh tiếng Đức Mẹ La Vang đã từng lẫy lừng xưa nay, rày ra như chẳng còn linh ứng nữa sao? Có lẽ nào Mẹ đành để cho con phải thẹn thùng xấu hổ, vì đã trông cậy Mẹ uổng công vô ích sao? Xưa bà ngoại giáo Cananite chạy theo Đức Chúa Giêsu, đã mấy lần kêu van nài xin Đức Chúa Giêsu thương, chữa con mình cho lành, song Đức Chúa Giêsu dường như chẳng thèm ngó lại, và sau hết đã chối hẳn không làm phép lạ cho kẻ ngoại giáo. Bấy giờ bà ấy thưa rằng: Đã hay Chúa dành để các ơn lạ cho con cái Chúa là dân Do Thái, phần con là kẻ ngoại giáo, chẳng đáng nhờ ơn Chúa, song lạy Chúa, loài hèn súc vật cũng nhờ được hột cơm rơi dưới bàn chủ nó. Đức Giêsu liền dừng chân đứng lại, khen đức tin bà ấy và phán rằng: Bởi bà có lòng tin làm vậy, thì Ta ban cho con bà được lành đã.

Ôi! Lạy Đức Mẹ La Vang, dầu cho con là kẻ phàm hèn tội lỗi, chẳng đáng cho Mẹ thương đến như các con trung hiếu, song lạy Mẹ rất nhân từ, con dám xin cùng Mẹ cho con được nhờ hột cơm rơi, nhờ chút phước dư Mẹ. Ôi! Chớ chi con được nghe lời Mẹ phán cùng con như Chúa đã phán xưa cùng bà Cananite rằng: Bởi con có lòng tin cậy Mẹ, thì Mẹ ban cho con như ý con xin. Ôi! Lạy Mẹ dấu yêu, con tin lòng Mẹ, con trông cậy Mẹ, xin Mẹ phán một lời, thì con sẽ được vui mừng thỏa chí.

Ngày Thứ Chín:

Lạy Đức Mẹ La Vang, hôm nay là ngày cuối tuần cửu nhật, con hết lòng gắn bó nài xin Mẹ và kêu đến lòng nhân từ Mẹ, xin Mẹ ban cho con ơn con xin cùng Mẹ.

Ôi! Mẹ thấy rõ lòng con trông cậy Mẹ là ngần nào! Mẹ muốn giúp con thì chẳng có khó gì. Xin Mẹ hãy phán một lời thì con sẽ thỏa lòng ao ứơc. Con trông cậy một mình Mẹ, nếu Mẹ làm lơ ngoảnh mặt thì con sẽ ngã lòng trông cậy biết chạy đến cùng ai, nhờ ai chuyển cầu cho con được nữa.

Maria, Mẹ ơi! Con tràn vào lòng Mẹ. Lạy Đức Mẹ La Vang là chính sự trông cậy lòng con. Mấy ngày này, mỗi lần con chạy đến cùng Mẹ thì lòng con đầy sự trông cậy vững vng, sẽ được ơn Mẹ ủi an nhận lời. Có lẽ nào hôm nay cuối tuần cửu nhật, Mẹ đành để con ra về buồn phiền hổ thẹn vì chẳng được Mẹ thương đoái nhận lời sao? Mẹ ơi! Nỡ nào Mẹ chối bỏ lời con cho đành sao?

Lạy Đức Mẹ La Vang, con tin thật Mẹ đang ngóai nhìn con cách dấu yêu chí thiết, tỏ vẻ vui lòng vì thấy con có lòng tin cậy Mẹ như con hiếu thảo vậy. Con chắc Mẹ đã nhận lời con khẩn nguyện. Mẹ sẽ ban cho con ơn con kêu xin cùng Mẹ, hay là ơn nào khác Mẹ biết cần kíp cho con hơn, hữu ích hơn, và qúy trọng hơn.

Lạy Mẹ, lòng con khấp khởi, nửa mừng nửa sợ. Mừng vì biết Mẹ đầy lòng thương xót, biết Mẹ quyền thế vô song, biết lời con cầu nguyện đã thấu đến toà Mẹ. Song con lại sợ lòng con yếu đuối, chưa tin cậy lòng nhân từ Mẹ, phép tắc Mẹ cho đủ, chưa cầu nguyện cho tận tình tha thiết. Lạy Mẹ, xin Mẹ chớ chấp sự con yếu đuối lỗi lầm, và xin Mẹ ban ơn cho con được thêm lòng trìu mến, cậy trông Mẹ, sốt sắng khẩn cầu cùng Mẹ cho đến mãn đời. Lạy Mẹ dấu yêu, lạy Mẹ nhân lành, lạy Mẹ La Vang, con h ết lòng nài xin cùng Mẹ một lần nữa: Xin Mẹ ban cho con ơn con xin cùng Mẹ bây giờ. Ôi! Con níu lấy Mẹ, chẳng muốn buông ra, cho đến khi Mẹ chúc lành xuống phứơc cho con.

Nhân danh Đức Chúa Giêsu là Con yêu dấu Mẹ, cậy vì lòng Mẹ kính mến Đức Chúa Giêsu, cậy vì các sự thương khó Mẹ đã chịu, cậy vì lòng Mẹ hay thương xót vô ngần, nhân danh Mẹ là Mẹ La Vang hay làm phép lạ, xin Mẹ khấn nhận lời con khẩn nguyện. Amen.

Tuần Cửu Nhật Lòng Thương Xót Chúa, Ngày 1 - Thứ Sáu Tuần Thánh

Ý chỉ cầu nguyệnCầu cho tội lỗi nhân loại

"Hôm nay, con hãy đem hết cho Ta toàn thể nhân loại, và cách riêng các tội nhân, nhận chìm họ trong đại dương Lòng Thương Xót của Ta. Làm vậy là con an ủi Ta đang khổ tâm chịu đựng vì các linh hồn hư đi." 

Ôi ! Chúa Giêsu giàu lòng thương xót, bản tính của Thiên Chúa là giàu lòng trắc ẩn, yêu thương, tha thứ. 

Xin Chúa đừng nhìn đến tội lỗi chúng con, mà hãy nhìn đến lòng tín thác chúng con đặt cả vào lượng từ bi nhân hậu hải hà của Chúa. 

Xin hãy đón nhận hết thảy chúng con dưới Trái Tim từ bi lân mẫn vô bờ của Chúa. Ðừng bao giờ để chúng con thoát khỏi nơi đó; 

Chúng con cầu xin điều này nhân danh Tình Yêu Chúa kết hợp làm một với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. 

Lạy Chúa Cha Hằng Hữu, xin Cha ghé mắt xót thương đến toàn thể nhân loại, cách riêng các tội nhân khốn nạn. Họ đang nép mình trong Trái Tim vô cùng từ bi lân mẫn Chúa Giêsu. Nhân danh cuộc khổ nạn đau thương của Người, xin Cha bày tỏ Lòng Thương Xót của Cha cho chúng con, để chúng con ngợi khen quyền năng tối thượng Lòng Thương Xót của Cha đến muôn đời. Amen. 

Tuần Cửu Nhật Lòng Thương Xót Chúa, Ngày 2 - Thứ Bảy Tuần Thánh

Ý chỉ cầu nguyện: Cầu cho các linh mục, tu sĩ nam nữ

"Hôm nay, con hãy đem đến cho Ta linh hồn các linh mục và tu sĩ, nhận chìm họ trong Lòng Thương Xót hải hà của Ta. Chính họ là những người đem đến cho Ta nghị lực để gánh chịu cuộc khổ nạn đầy cay đắng của Ta. Họ là những ống máng để Lòng Thương Xót của Ta tuôn chảy qua họ xuống trên toàn thể nhân loại”.

Ôi ! Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót, căn nguyên mọi sự tốt lành.

Xin Chúa ban ơn thánh cho các linh mục, tu sĩ nam nữ hiến dâng cuộc đời phục vụ Chúa, ngõ hầu họ có khả năng thực hiện các nghĩa cử từ bi bác ái cho xứng đáng, và để mọi người thấy việc họ làm mà tôn vinh Thiên Chúa là Cha đầy Lòng Thương Xót đang ngự trên trời.

Lạy Cha Hằng Hữu, xin ghé mắt xót thương nhóm môn đồ được tuyển chọn, nhân danh Tình Yêu bắt nguồn từ Trái Tim Con Chí Thánh của Cha. Trái Tim Chúa là chốn náu thân cho các linh mục, tu sĩ. Xin Cha ban cho họ quyền năng và ánh sáng của Cha để họ có khả năng dẫn dắt các kẻ khác trên đường cứu độ, và cùng nhau ca ngợi Lòng Thương Xót vô biên của Cha muôn đời. Amen.